Modern/ Neuzeit
!

CMKMV7202

Weight: kg
!
BTR-70

CMKMV7216

Weight: kg
!
SAM-2 Guideline

CMKMV7234

Weight: kg
!
Oshkosh recovery vehicle

CMKMV7276

Weight: kg
!
Oshkosh tractor

CMKMV7281

Weight: kg
!
M-977 Oshkosh

CMKMV7282

Weight: kg
!

M-978 Oshkosh fuel tanker

M-978 Oshkosh Stra├čentankwagen

CMKMV7285

Weight: kg
!
Feldumschlagger├Ąt 2,5t

CMKMV7293

Weight: kg
!

Armoured engineer vehicle GPM PT2

Pionierpanzer GPM PT2

CMKMV7296

Weight: kg
!
Auto Union Munga

CMKMV7297

Weight: kg
!
Tatra V855